full screen background image

Miten johdon työnohjaus eroaa muusta työnohjauksesta

MITEN JOHDON TYÖNOHJAUS EROAA MUUSTA TYÖNOHJAUKSESTA?

Koulutettuani johdon ja esimiesten työnohjaajia JTOn koulutusohjelmissa ja ohjattuani yli kaksikymmentä vuotta niin asiantuntijoita kuin johtajiakin, olen löytänyt mm. seuraavanlaisia näkökulmia, jotka työnohjaajan tulisi ottaa huomioon:

          johtajalta on aina voitava edellyttää kokonaisuuksien hahmottamista sekä selkeää tavoitetietoisuutta silloinkin, kun tavoitteen saavuttamisen tielle kasautuu esteitä

          johtajan ”ikuisuustehtävä” on kehittää itsetuntemustaan; mitkä omat tarpeeni ja motiivini ohjaavat itseäni missäkin tilanteessa (suojautumis-, hyväksytyksi tulemisen-, pätemisentarve jne.)

          edelliseen viitaten; miten säilytän oman ja organisaationi perustehtäväorientaation?

          johtajan riippuvuudet muodostuvat organisaatiossa eri elementeistä kuin muiden työntekijöiden

          johtajaan kohdistuvat odotukset ja kritiikki nousevat paljolti hänen omasta asemastaan ja muista työntekijöistä poikkeavasta roolista; on huomioitava esimerkiksi systeemiajatteluun liittyvä symboliikka ”vanhempana”, turhautumisten ja avunpyyntöjen kohteena jne.

          monilla johtajilla/esimiehillä ei ole ammatillista koulutusta erityisesti johtamiseen, vaan he ovat olleet muita parempia työntekijöitä – tästä seuraa, että erityisesti ongelmatilanteissa he saattavat valita tarkastelunäkökulmansa aikaisemman ammattiroolinsa, ”hyvän osaajan”-

      roolin kautta

          johtaja voi – ja hänen tulee – tarkastella ryhmäilmiöitä ulkopuolelta, ei siis yhtenä ryhmän jäsenenä

          johtajan tehtävänä on myös ryhmäilmiöiden ymmärtämisen kautta, osata ohjata ryhmän käyttäytymistä joko hienovaraisesti tai suoraan puuttumalla

          alaisen käyttäytymiseen puuttumisen vaikeus

          johtajan tulee tarkastella omaa johtaja-asemaansa koko organisaation johtamisketjussa – itsensä suhteuttaminen johtajana muihin vaatii erilaista tarkastelutapaa kuin työntekijänä ja ryhmän jäsenenä

          johtajan vastuu omistajille/hallitukselle

          ”johtaja on oma lupansa ja rajansa” -ilmiö; tietoisuus siitä, missä oman päätöksenteon ym. vallan rajat kulkevat korostuu esimies- ja johtamistyössä